سیلندر


سیلندرهای توانا

انواع سیلندرهای توانا بر اساس پوشش:

سیلندرهای استیل نوع 1

سیلندرهای استیل نوع 2/ با روکش کامپوزیتی

سیلندرهای استیل و آلومینیوم نوع 3/با روکش کامپوزیتی

رنج تولیدات توانا :

حجم آبی بین 0.5 تا 200 لیتر

قطر تولیدات بین 60 تا 406 میلیمتر

فشار کاری تا 500بار