جایزه ملی کیفیت ایران 

جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان بزرگترین رخداد نهضت فراگیر اهتمام به کیفیت و بستری مناسب به منظور رقابت تخصصی تولید کنندگان محصولات و اراده دهندگان خدمات است که در راستای اجرای بند بیستم ماده(7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، توسط سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، به برگزیدگان اهدا میشود.ممتازین دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت ایران در تیرماه سال 1402 با الگوی کیفیت جهان اسلام و محوریت “کیفیت زیربنای رشد تولید” در دولت مردمی و تحولی سیزدهم انتخاب شده اند. ارزیابی و امتیازات واحد های متقاضی در هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل کیفیت جهان اسلام انجام و نتایج به تایید کمیته فنی و تصویب شورای سیاستگذاری رسیده است. شرکت توسعه اندیشان اطلس در سطح گواهینامه اهتمام به کیفیت برگزیده شده است.