تبدیل خودرو پادرا

در این پروژه کیت های تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز که شامل دونوع کیت نسل یک (OPEN LOOP) و نسل چهار (CLOSE LOOP) میباشد به طور کامل در تمامی اجزاء ( مکانیک و الکتریکی ) در داخل شرکت توانا بومی سازی شده و دانش تولید آن نهادینه شده است.
این شرکت با استفاده از کیت بومی نسل_4 تولید شده، به تبدیل دو نمونه خودرو پادرا و تیبا اقدام کرد. نتایج ارزیابی این خودروها در آزمون های انجام گرفته با دستگاه ارزیابی توان و گشتاور خودرو (دینامومتر) حاکی از آن است که افت توان و گشتاور نسبت به حالت بنزین در محدوده استاندارد است. (کمتر از 10 درصد)
اقدامات لازم برای کسب مجوزهای تبدیل این خودروها انجام گرفته و مجوزهای تاییدیه نوع آنها با کیت نسل 4 بومی اخذ شد.