صنعتی / جوشکاری

این مخازن برای فشارهای 150 و 200 بار طراحی و تولید می‌شوند. از این مخازن در مصارف صنعتی، ازجمله جوشکاری و تأمین اکسیژن برخی تجهیزات استفاده می‌شود؛ همچنین برای تأمین اکسیژن موردنیاز بیمارستان‌ها نیز از این مخازن استفاده می‌شود.