دوسوخته همزمان نمودن خودروهای سنگین
دوسوخته همزمان نمودن خودروهای سنگین (DDF)

استفاده از گاز طبیعی در موتورهای دیزلی در جهان بخاطر حفظ محیط زیست و مزیتهای بسیار اقتصادی با سرعت بالایی رو به رشد می باشد .

در این طرح ، گاز و گازوییل همزمان در منیفولد موتور با هم ترکیب شده و به محفظه سیلندر وارد می شوند ، که با توجه به اکتان بالای گاز ، عملکرد بهتری برای اینگونه موتورها ایجاد شده و می توانند جایگزینی حداقل 50 درصدی گاز را به جای گازوییل رقم بزنند

ما با انجام این طرح ملی می توانیم علیرغم حفاظت از محیط زیست کشورمان ، درآمدهای بسیاری را از محل صادرات گازوییل صرفه جویی شده برای کشورمان ایجاد نماییم.