لوکوموتیو دوسوخته همزمان (DDF)

تبدیل دوسوخته (DDF)با مفهوم تزریق همزمان گاز طبیعی و گازوئیل در درون سیلندر و موتور، بر روی لوکوموتیوهای دیزلی نیز کاربردی است. با این کار می‌توان میزان مصرف گازوئیل را 40 تا 60 درصد کاهش داد و باتوجه به نوع مسیر عبور لوکوموتیو و مسافت‌های طولانی که طی می‌کنند، تبدیل DDF با گاز طبیعی مایع نیز انجام‌پذیر است؛ البته در مسافت‌های کوتاه و لوکوموتیوهای مانوری، از تبدیل DDF با گازهای CNG استفاده می‌شود.