صنعتی / کابین خلبان

مخازن 10 لیتری اکسیژن برای فشار کاری 124 بار طراحی شده‌اند و قابلیت ذخیره‌سازی 1240 نرمال لیتر اکسیژن را دارند. این مخازن به‌منظور تأمین اکسیژن مورد نیاز کابین خلبان، استفاده می‌شوند.