نیاز های فناورانه

فناوری های نو و کاربردی صنعت گاز در حمل و نقل (خودرویی سبک و سنگین، ریلی، دریایی)

فناوری، طراحی و ساخت مخازن نوع 2 و 3 و 4

فناوری، طراحی و ساخت مخازن جوشی مادون سرد (cryogenic)

فناوری مایع سازی گاز (  LNG) و انتقال گاز مایع

فناوری، طراحی و ساخت جایگاه های سیار گاز فشرده

فناوری، طراحی و ساخت مخزن با استفاده از ورق (تغییر مواد اولیه از لوله به ورق)

بکارگیری آلیاژهای جدید در طراحی و ساخت مخازن گازهای فشرده

کاربردهای مختلف و جدید مخازن تحت فشار

فناوری فشرده سازی گاز (CNG )

فناوری، طراحی و ساخت کیت برای دیزل و بنزین  

فناوری، طراحی و ساخت جایگاه های سوخت CNG و LNG

فناوری، طراحی و ساخت دستگاه های خطوط تولید در صنعت ساخت مخازن (ماشین کاری، جوشکاری، تراشکاری، فلوفرم)