صنعتی / مخازن تحت فشار جایگاهی

این مخازن شامل دو گروه 80 لیتری و 150 لیتری می‌باشند که برای فشار 275 بار طراحی و تولید شده‌اند. این مخازن به‌عنوان مخازن ذخیره در جایگاه‌های سوخت CNG استفاده می‌شوند . برای مصارف صنعتی، ازجمله ذخیره هوای فشرده در فشار 275 بار نیز می‌توان از این مخازن استفاده کرد.