اختصاص کامیون و یا وانت جهت حمل و یا استقرار مخازن حمل گاز به محدوده های مرکزی و پرتراکم شهر که فاقد جایگاه سوخت رسانی هستند و امکان اختصاص زمین در این خصوص وجود ندارد. کلیه تجهیزات توزیع گاز بر روی خودرو نصب خواهد بود و نیاز به ساختار خاصی ندارد و در حاشیه پارکها و فضاهای عمومی نیز می تواند مستقر شد.

  • جایگزین سوخت وسایل نقلیه درون شهری از بنزین به گاز طبیعی؛
  • کاهش آلودگی هوا و صوتی در شهرها ؛
  • با توجه به سیار بودن جایگاه استفاده از این جایگاهها در مواقع اضطرار برای سوختگیری خودروها ؛
  • بارگیری جایگاههای سیار در زمانهای خالی بودن جایگاههای موجود و در نتیجه افزایش بهره وری جایگاههای موجود (مثلا 11 شب تا 5 صبح)؛
  • ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور و افزایش سهم گاز طبیعی ؛
  • ایجاد زمینه جهت آزادسازی قیمت بنزین ؛
  • فراهم آمدن امکان تعدیل قیمت بنزین با حداقل فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی؛

شرکت توانا طی سالیان گذشته فعالیت های ویژه ای را به منظور بهره گیری از این امکان در سطح کشور انجام داده است.

شرکت توانا با توجه به تجربه موفق خود در حوزه انتقال گاز اتان از پالایشگاه به پتروشیمی با استفاده از کامیونهای حمل گاز فشرده و با توجه به کمبود جایگاه های توزیع CNG در شهرهای بزرگ طرح های را برای بهره گیری بیشتر از گاز مایع به جای بنزین پیشنهاد داده است .