7 دی 1401

شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان وزارت صمت

برگزیده شاندهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران وزارت صنعت و معدن     برگزیده شدن شرکت توانا به عنوان برترین تولید کننده جناب آقای مهندس محسن […]
7 دی 1401

برترین تولید کننده

برگزیده شدن شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس(توانا) به عنوان برترین تولید کننده